Benefizconcert vun der Mierscher Musek
zesumme mat Spuerkeess-Bankers in Concert